Хемија

Атомски број (Z)


Секој атом има свој атомски број. Го означува бројот на електроните и протоните во атомот. Ако има нула електрично полнење, тој е неутрален, односно е неутрален атом.

Атомскиот број е означен со буквата (Z).

Атомски број е бројот на протони и електрони (неутрален атом) што постојат во атомот. Примери:

Na (натриум) Z = 11
Тој (хелиум) Z = 2
V (ванадиум) Z = 23
Бр (бром) Z = 84
По (полониум) Z = 84

Може да се каже дека атомскиот број е еднаков на бројот на протоните на јадрото. Ако атомот е неутрален, тој е еднаков на бројот на електроните исто така.

Z = p = е

Масовен број (А)

Масовен број е тежината на атомот. Тоа е збир на бројот на протони (Z) и неутрони (n) кои постојат во атом.
A = p + nили A = Z + n

Токму овој број ви кажува дали атомот е полесен или потежок. Тоа се протоните и неутроните кои ја даваат масата на атомот, бидејќи електроните се многу мали, со занемарлива маса во однос на овие честички. Примери:

Na (натриум) A = 23
Ако Na има A = 23 и Z = 11, кој е бројот на n (неутрони)?

А = 23
Z = p = е

A = p + n
23 = 11 + n
n = 12

Од Z имаме број на протони и електрони во атомот. Од формулата A = p + n, го изолираме n за да го најдеме, заменувајќи ги A и p во формулата. Потоа, можеме да ја користиме и формулата:

n = А-п

Забележете го моделот:

а) К (калиум)
А = 39
Z = 19
стр = 19
é = 19
n = 20

Овие вредности ги наоѓаме во периодичната табела на елементите. Секоја табела има своја легенда во која се наведени атомскиот и масивниот број. Со примена на точна формула, можеме да ја најдеме вредноста на неутронот.

Јон

Атомот со p = е, односно бројот на протони еднакви на бројот на електроните е електричен неутрален.

Неутрален атом = p = е

Ако атомот има премногу или премногу малку електрони, тогаш тој веќе нема да биде неутрален атом. Овој атом ќе се вика ЈОН.

Јон = p ≠ е

Јон е атом што губи или добива електрони. Може да биде негативна или позитивна. Значи:

Позитивниот јон (+) донира електрони - катјонски јон. Пр. Во+
Негативниот јон (-) прима електрони - анјон јон. Пр. Кл-
Кога еден катјон донира електрони, станува позитивен.
Кога анјон се здобива со електрони, станува негативен.


Видео: Atomski broj - Z i maseni broj - A. Izotopi - Hemija za 7. razred #10. SuperŠkola (Октомври 2021).