Хемија

Стохиометрија


Стоиометријата е дел од хемијата што ги проучува пропорциите на елементите што комбинираат или реагираат.

Атомска маса (у)

Тоа е масата на атомот измерена во единици на атомска маса (u). Атомската маса означува колку пати сметаниот атом е потежок од на изотоп 12В.

Во природата, скоро сите елементи се мешавини на нивните изотопи со различни масовни проценти. Овие проценти се нарекуваат релативни изобилства. Погледнете ја релативната изобилство на хлор:

Изотоп

Релативна изобилство

Атомска маса

35Кл

75,4%

34.969 у

37Кл

24,6%

36.966 у

Атомската маса на хлор што се појавува во периодичната табела на елементи е пондериран просек на овие маси. Пресметката се врши на следниов начин:

Погледнете го процентот на водородни изотопи во природата:

11Н

12Н

13Н

99,9%

0,09%

0,01%

Водород

Деутериум

Тритиум

Во минатото се користеше терминот „атомска тежина“, но овој термин треба да се избегнува. За да се утврдат атомските маси на елементите, се користи уред наречен масен спектрометар.


Видео: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (Октомври 2021).