Хемија

Хемиска рамнотежа (продолжение)


Константа на рамнотежа (Kc)

Внимавајте на следната хемиска реакција. Да се ​​биде директна реакција 1 и инверзна реакција 2.

Според кинетичкиот закон или законот за брзина:

Во моментот на рамнотежа:

Изолирање на К:

Поделбата на два константи во математиката дава трета константа:

КЦ = рамнотежа константа како функција на концентрациите

Значи:

Знаејќи ја вредноста на концентрациите на супстанциите во рамнотежа, постојаното КЦ може да се пресмета. Константа на рамнотежа нема единство, таа е бездимензионална.

Концентрацијата на рамнотежа KC е дадена според односот (поделбата) на концентрациите на производите со концентрацијата на реагенсите со директна реакција, израснат на експонати еднакви на нивните стехиометриски хемиски реакции на реакција.

Оваа формула ја претставува Закон за масовно дејствување или Закон за Гулберг-Вајг.


Видео: Wealth and Power in America: Social Class, Income Distribution, Finance and the American Dream (Август 2021).