Хемија

Органски функции


Поради големиот број органски соединенија што постојат, потребно беше да се групираат во органски функции.

Супстанциите биле класифицирани според нивните слични својства и состав за да се подобри студијата на овие соединенија, како и неорганските соединенија.

Главните органски функции се наведени подолу:

- јаглеводород
- алкохол
- фенол
- алдехид
- кетон
- етер
- естер
- карбоксилна киселина
- амин
- амид
- нитрил
- халид

Отсега ќе ги проучуваме секоја од овие функции, почнувајќи со јаглеводороди.


Видео: Строение и функции органа зрения (Август 2021).