Хемија

Јаглеводороди


Јаглеводороди се наједноставна функција на органска хемија. Знаејќи ја оваа функција, можете лесно да ги соберете останатите функции.

Јаглеводородите се од големо значење за хемиската индустрија. Нафтата и природниот гас се извор на јаглеводороди. Тоа е почетната точка за производство на горива, пластика, бои и многу други производи корисни за човекот.

Јаглеводороди Тие се органски соединенија формирани исклучиво од водород и јаглерод. Затоа, името јаглеводород (хидро = Н и карбид = Ц).

Неговата општа формула е ВxНг.

Примери:

Пропан (Ц3Н8): присутен во гас за готвење на ТНГ

       

Октан (Ц8Н18): бензин

      

Јаглеводородите се распаѓаат според нивната структура и видот на јаглеродните врски. Видови на јаглеводороди се:

- алкани
- алкени
- алкини
- алкадиенос
- циклоалкени
- циклоалкени
- ароматични


Видео: Циклични јаглеводороди (Октомври 2021).