Хемија

Естер (продолжение)


Номенклатура

Официјалната номенклатура на IUPAC за естри е направена од соодветниот јаглеводород, кој завршува во АКТ.

Следно, ставете ја предлог ОД плус префиксот на гранката, завршувајќи во ИЛА.

јаглеводород + акт (префикс на гранка) + ила

Примери:

Етил етаноат

Друго официјално име на оваа киселина е етил ацетат.

Забележете дека во овој естер, името етаноат потекнува од етанонска киселина, додека името ацетат потекнува од оцетна киселина.

Затоа, еден од начините за именување естри е од нивната соодветна киселина. Ова е затоа што естерот произлегува од реакцијата на естерификација на киселина со алкохол, формирајќи естер и вода. Други примери со обете номенклатури:

Пропил метаноат (метаноична киселина) - IUPAC
Пропил формат (формачна киселина)

Пропил пропаноат (пропанска киселина) - IUPAC
Пропил пропионат (пропионска киселина)

Бутил етаноат (етанска киселина) - IUPAC
Бутил ацетат (оцетна киселина)

Иако постојат и номенклатури, препорачана е IUPAC.


Видео: Carbonfox ESTER L132 - продолжение (Октомври 2021).