Хемија

Карбоксилна киселина (продолжение)


Номенклатура

Номенклатурата на IUPAC на карбоксилни киселини треба да се направи со ставање на зборот кисела проследено со соодветната јаглеводород со завршувањето ОИКО.

Главниот или подолгиот ланец е оној со карбонил. Нумерирањето е од првиот јаглерод по карбонил.

Во некои случаи, се користи вообичаеното име. Примери:

Метанска киселина - IUPAC
Формична киселина - вообичаена

Етанска киселина - IUPAC
Оцетна киселина - вообичаена

4-метилпентанова киселина

Бензоева киселина