Хемија

Кетон


Кетонот е секое органско соединение кое ја има функционалната група - CO -.

За алдехидите и кетоните, оваа група ја нарекуваме карбонил.

Алдехидите и кетоните се дел од групата карбонили.

Кетоните имаат карбонил прикачен на два атоми на јаглерод. Примери за кетони:


пропанон


бутанон


циклобутан

Комунални услуги

Најчестиот кетон е пропанон, подобро познат како ацетон. Се користи како растворувач за емајли, масти, лакови и смоли.

Исто така се користи во екстракција на растителни масла од семе, во производство на оцетен анхидрид и лекови. Пропанонот е запалива, безбојна, пријатна миризлива, течност растворлива во вода.

Кетоните се наоѓаат во природата кај цвеќињата и овошјето. Тие обично се пријатни миризливи течности. Многу вештачки и природни кетони се користат како парфеми и храна. Некои од нив се лековити супстанции, како што се урина кетонски соединенија.

Некои кетони присутни во природни соединенија

  
Јасмона или цис-јасмона - масло од јасмин

  
Јонон - виолетова миризба


Видео: Кетон малины. Антивозрастной уход. Кетон для похудения (Октомври 2021).