Хемија

Заедничка стоиометрија / формула Стоичиометрија


Стоиометриските пресметки се однесуваат на количините и количините на хемиските елементи.

Концептот на mol е широко користен во овие пресметки. Многу е важно да се знае како да се претвори во грамската единица во мол. Можете да ја користите следнава формула:

Каде:
n = мол број (количина на материја)
m = маса во грамови
ММ = моларна маса (g / mol)

Пример:

Колку грама има во 2 mol од CO2?

                            

Оваа пресметка може да се направи и по правило од три:

За пресметки со правило од три, ние секогаш мора да ги поставиме еднаквите единици една под друга, како во примерот погоре.

Погледнете други примери на стохиометриски пресметки кои вклучуваат само хемиска формула:

  • Колку молови има во 90g H2О?


90 = 18. x

5 mol = x

  • Колку молекули на вода има во 3 молови на H2О?

x = 3. 6.02.1023
x = 18.06. 1023 или 1.806.1024 молекули

  • Колкав е обемот зафатен од 4 молови гас Кл2 на CNTP?

x = 4 x 22.4
x = 89,6L

  • 4) Колку молови има во 89,6 л CO гас2 на CNTP?


x = 4 mol