Хемија

Јаглеводороди (продолжение)


Тие се ациклични јаглеводороди кои имаат два двојни врски во нивниот јаглероден ланец. Неговата општа формула е ВнеН2n-2

Најпознатата диена е 2-метил-бута-1,3-диен (изопрен).

Следете ги примери.


Видео: Циклични јаглеводороди (Октомври 2021).