Хемија

Амини


Амини се азотни органски соединенија теоретски изведени од амонијак (NH)3) со замена на еден, два или три водород со алкилни или арил групи. Примери:

Постојат некои видови на амини според бројот на радикали кои ги заменуваат водородот.

- примарни амини: водород супституиран од органски радикал.

- секундарни амини: два водород заменети со органски радикали.

- терцијарни амини: три водород заменети со органски радикали.

Комунални услуги

Амините се многу присутни во нашите секојдневни животи. Тие се присутни во аминокиселините што ги сочинуваат протеините на живите суштества.

Од овие супстанции следи присуството на амини во распаѓање на мртви животни:

Триметиламин е амин кој е дел од силниот мирис на расипана риба.

Путресин и кадаверин се формираат при распаѓање на човечки трупови.

Во индустријата, тие се користат како бои во некои сапуни и разни органски синтети. Најпознатата боја е анилин. Тоа е безбојно масло со ароматичен мирис.

Некои амини се користат како сончање, како п-аминобензоева киселина. Познат е и како ПАБА.


Видео: Ronela Hajati - Amini (Октомври 2021).