Хемија

Амидас


Амид е секое теоретски добиено органско соединение на амонијак (NH)3) со замена на водороден атом со ацилна група.

Општата формула на амиди е:

Некои амиди:

               

Комунални услуги

Најпознат амид е дијамид, уреа. Тоа е бело, кристално и растворливо во вода цврсто. Тоа е една од крајните производи на метаболизмот на животните елиминирана со урина.

Во хемиската индустрија, тоа е широко користено како хемиско ѓубриво за снабдување со азот во почвата, добиточна храна, како суровина за производство на пластика и лекови, седативни лекови и како експлозивен стабилизатор.


Примена на ѓубриво во почва

Номенклатура

Името на амидите според IUPAC е дадено од соодветните киселини. Прекинот на Оико се разменува за АМИДА. Примери:

Етанамид (официјален) или ацетамид (вообичаен)

2-метилпропанамид

Дијамид (уреа)