Хемија

Органска хемија


До раните децении на деветнаесеттиот век, многу научници верувале дека органските соединенија се добиени од организми како што се растенија и животни.

Тие веруваа во ова затоа што, уште од античко време, цивилизациите земале бои од растенија до облека за бојадисување или подготвуваат пијалоци од ферментација на грозје.

Во XVIII век, Карл Вихелм Шел беше во можност да ја изолира винска киселина од грозјето, лимонска киселина од лимонот, млечна киселина од млекото, глицерин од маснотии и уреа од урината.

Поради оваа причина, во 1777 г. Торберн Олоф Бергам дефинира дека Органската хемија е хемија на соединенија кај живите организми и дека неорганската хемија е хемија на минерали.

Во истиот период, Антоан Лоран де Лавозиер анализирал многу органски соединенија и го верификувал јаглеродниот елемент кај сите нив.

Во 1807 година, шведскиот хемичар Јонс Јакоб Берзелуис ја бранеше теоријата на Витална силакаде што само живите суштества се способни за производство на органски соединенија. Ова значеше дека е невозможно да се добие органска супстанција ако не е за живо суштество. Тие не можеа да се синтетизираат (вештачки подготвени).

Сепак, оваа теорија на животните сили беше соборена од германскиот хемичар. Фридрих Вилер. Во 1828 година, Волер синтетизирал уреа од минерално соединение според следнава реакција:

Од амониум цијанат, можно е да се синтетизира уреа, која претходно можеше да се добие само преку животинска урина.

Беа направени и други синтети, како што се метанол и ацетилен, исто така од страна на Волер.

Во 1845 г. Адолф Вилхелм Херман Колбе прво синтетизира органско соединение од неговите хемиски елементи. Потоа ја синтетизирал оцетната киселина (оцет).

Од ова време напред, хемичарите верувале дека секое друго органско соединение може да се синтетизира. Идејата дека секое органско соединение потекнува од живи суштества е напуштено.

Фридрих Август Кекуле, во 1858 година, предложи нов концепт за органска хемија, користен до денес.

Органска хемија тоа е дел од хемијата што ги проучува соединенијата што содржат јаглерод “.

Ако органска хемија ги проучува соединенијата со јаглерод, неорганската хемија проучува други соединенија, општо, руди.

Не секоја супстанција која содржи јаглерод е дел од органска хемија. Постојат некои исклучоци, затоа што иако содржи јаглерод, има однесување на неорганска супстанција. Тие се: Ц (графит), Ц (дијамант), СО, СО2, HCN, H2СО3, Во2СО3.

Повеќето органски соединенија се формираат од C, H, O и N. Овие атоми се нарекуваат елементи. органогени. Атомите што не се јаглерод во органска супстанција се нарекуваат хетероатоми.


Видео: Uvod u Organsku Hemiju,Ugljovodonici,podela ugljovodonika #1 deo (Октомври 2021).