Хемија

Карбонски ланци (продолжение)


Затворени ланци (продолжение)

Затворените или ациклични јаглеродни ланци можат да се класифицираат на многу начини, како што може да се отворат ланци.

Може да се класифицира според заситеноста:

- заситен: ланец што има само едноставни врски помеѓу атомите.

- незаситен: синџир со двојна јаглеродна врска.

Тие можат да бидат класифицирани според присуството или отсуството на хетероатом:

- хомогена или хомоциклична: имаат споени само атоми на јаглерод.

- хетерогени или хетероциклични: имаат хетероатом помеѓу атомите на јаглерод.

Мешаните јаглеродни ланци се отворени, како и затворени.


Видео: Австралийская змеиношейная черепаха (Октомври 2021).