Хемија

Јаглеродни ланци


Јаглеродниот атом има својство на формирање на јаглеродни ланци. Тие се класифицирани во отворено затворено или мешани.

Отворените синџири се нарекуваат и ациклични или алифатични ланци. Тие имаат два краја или ланец.

Тие се класифицирани според присуството на хетероатом или не помеѓу карбоните.

- хомогена - нема хетероатоми меѓу јаглените.

- хетерогени - има хетероатом меѓу јаглените.


Отворените синџири можат да се класифицираат и според присуството на радикали (гранки) во синџирот на јаглерод.

- нормално - нема радикали.

- разгранети - има радикали.

Отворените јаглеродни ланци можат да се класифицираат според видот на хемиската врска.

заситен - кога во јаглеродниот ланец има само едноставни врски.

незаситен - кога има двојни или тројни обврзници во синџири на јаглерод.


Видео: Јаглеродни даноци и повисоки цени за загадувачите (Октомври 2021).