Хемија

Рамна изомерија (продолжение)


Изомерија на тавтомерија

Овој изомеризам е посебен случај на рамен изомеризам, каде изомерите припаѓаат на различни хемиски функции и воспоставуваат динамична хемиска рамнотежа. Најчестите случаи се јавуваат кај:

- алдехид и енол
- кетон и енол

Следете ги примери подолу.

- алдехид и енол

- кетон и енол