Хемија

Рамна изомерија (продолжение)


Метамерија или изомерија за компензација

Овој изомеризам се јавува помеѓу изомерите кои припаѓаат на истата функција, но се разликуваат во положбата на хетероатом во јаглеродниот ланец.

Хетероатомот секогаш мора да биде помеѓу јаглените.

Примери:

Функција Изомерија

Се појавува кога изомерите припаѓаат на различни функции. Најчестите изомери за овој вид изомеризам се:

- алкохол и етер
- алдехид и кетон
- карбоксилна киселина и естер

Примери:

- алкохол и етер: В2Н6На

- алдехид и кетон: Ц3Н6На

- карбоксилна киселина и естер: Ц4Н8На2