Хемија

Поларитет на хемиски врски


Електронегативноста е способност на атомот да го привлече во себе пар електроните што ги дели со друг атом во ковалентна врска.

Експериментални мерења беа направени од научникот Линус Паулинг, кој создаде скала за електронегативност.

Според разликата во електронегативност на елементите, ковалентната врска може да се класифицира како поларна или неполарна.

= разлика во електронегативност

Неполарна врска ( =0)

Разликата во електронегативност мора да биде нула. Обично се случува во молекули со еднакви атоми. Примери:

Поларна врска ()

Разликата во електронегативност мора да биде нецеро. Обично се случува во молекули со различни атоми. Примери:

Забележете дека врската помеѓу I и F е поларна од врската помеѓу H и Cl.

Ако вредноста е поголема од 1,7, врската е јонска.

Примери:

Поларитет на молекули

За време на хемиските врски, електроните можат да останат од централниот атом. Значи:

- поларен молекул - кога не остануваат електрони од централниот атом.
- неполн молекул - кога електроните се оставени од централниот атом.


Видео: Polarnost veze i polarnost molekula - Hemija I (Октомври 2021).