Хемија

Синтетички полимери (продолжение)


Полиестер е полимер добиен од реакција на естерификација помеѓу полиацид и полиалкохол, повторен повеќе пати.

Тие се користат при производство на риболов прачки, текстилни влакна, итн. Комерцијално, познато е како терилен или тергал.

За да се добие овој полимер, терефтална киселина може да се реагира со етилен гликол.

Бакелит

Овој полимер беше првиот кој имаше големо индустриско значење.

Тој е хемиски стабилен, отпорен на топлина и има изолационен имот.

Тоа беше широко користено во радија, телефони и електрични производи како што се прекинувачи. Се добива со реакција помеѓу молекула на фенол и молекула на формалдехид.