Хемија

Дополнителни реакции (продолжение)


Каталитичка хидрогенизација

Оваа реакција на додавање се јавува кај алкени и алкини. Водородниот гас се додава со помош на катализатор. Може да се користи никел (Ni) или платина (Pt) метал.

Можеме да ја наречеме и оваа реакција реакција Сабатиер-Синдеренс. Тоа е добро познато во прехранбената хемиска индустрија, служејќи како основа за производство на маргарини од растителни масла.

Масла од зеленчук имаат двојни врски. Реакцијата на додаток, каталитичка хидрогенизација, ги трансформира овие масла (кои се течни) во масти (кои се цврсти).

Масло + nH2 Маснотии
(незаситена течност) (заситен цврст)

Каталитична хидрогенизација кај алкени и алкини:

Забележете дека производот на оваа реакција е алкан. Значи, една од алканските синтети е каталитичката хидрогенизација.


Видео: Сила на триење по наведена рамнина (Октомври 2021).