Хемија

Дополнителни реакции (продолжение)


Оваа реакција на додавање се нарекува и хидратација на алкен. Се јавува слично на реакцијата на додавање HX.

Тоа е киселински катализирана реакција и го следи и правилото на Марковиков. Водородот влегува во повеќето хидрогенизиран јаглерод и хидроксил во помалку хидрогенизиран јаглерод.

Формирајте како производ, примарен и секундарен алкохол. Пример:

Ароматиците се подложени на реакции на супституција, но во некои случаи се јавува додаток. Кога има тотална хидрогенизација на бензенскиот прстен, реакцијата е додаток.

Оваа реакција не е толку лесна за правење. Еве го примерот на водород кој се додава во бензенот за да формира цикличен јаглеводород, циклохексен:

+ 3H2   →    

Оваа реакција е можна само ако катализаторот на никел (Ni) или платина (Pt) се користи на температура од 300 ° C и притисок од 200atm.


Видео: Сила на триење по наведена рамнина (Октомври 2021).