Хемија

Класификација на решенија според количина на сол


Според количината на солен растворен во растворот, можеме да ги класифицираме на: заситен раствор, незаситен раствор и заситен раствор.

Заситено решение

Тоа се оние што го достигнаа коефициентот на растворливост. Тоа е на границата на заситеност. Содржи максимална количина на растворен раствор, е во рамнотежа со нерастворен раствор на дадена температура.

Да се ​​каже дека решението е заситено е да се каже дека решението го достигна своето точка на заситеност.

Незаситено решение (незаситен)

Тие се оние што содржат помалку солт отколку што е утврдено со коефициентот на растворливост.

Не е во рамнотежа, затоа што ако се додаде повеќе солен, тој се раствора сè додека не достигне заситеност.

Презаситен раствор

Овие содржат повеќе солен од потребното за да формираат заситен раствор на дадена температура.

Го надминува коефициентот на растворливост. Тие се нестабилни и можат да предизвикаат таложење, формирајќи го таканареченото таложење (ппт) или копнено тело.