Хемија

Ендотермичка реакција


Тоа е хемиска реакција чија вкупна енергија (енталпија) на нејзините производи е поголема од онаа на нејзините реагенси.

Ова значи дека ја апсорбира енергијата во форма на топлина.

Земете го следниот пример, каде што ја пресметуваме варијантата на енталпија на реакција.

Ако вредноста е позитивна (+) реакцијата е ендотермичка, односно апсорбира енергија за да се случи.