Хемија

Енталпија (продолжение)


Тоа е енталпија на реакција на неутрализација (помеѓу киселина и база што формира сол и вода). Реакцијата е егзотермична.

Тоа е варијација на енталпија потврдена при неутрализација на 1mol H + на киселина за 1mol OH- од основата, што се сите супстанции во вкупно или бесконечно разредување, на 25 ° C и 1atm.

Примери:

Тоа е варијација на енталпија вклучена во растворање на 1mol на дадена супстанција во количина вода доволна за разредување на добиениот раствор.

Кога цврсто се истура во чаша вода, се раствора. По овој редослед, се случува:


Видео: Енталпија. Општа и неорганска хемија (Јуни 2021).