Хемија

Дневна хемија


Соли

- Натриум хлорид (NaCl) - Тоа е најчестата сол позната како солена маса. Се користи во храна и зачувување на месо.

- Калциум карбонат (CaCO)3) - Пронајден во природа во форма на мермер, варовник и калцит. Ги обликува стагнитите и сталагмитите на пештерите. Во градежништвото, се користи во производството на цемент и девица вар (CaO).

    
мермер, сталактит и сталагмит во пештерите

- Натриум хипохлорит (NaOCl) - Се користи како антисептик и белило за осветлување на облеката.