Физика

Речник -.


  • фаза: Секој аспект на Месечината и некои планети како што ја опишуваат нивната орбита. Состојба на осцилација во дадено време. Хомогена, физички различна и механички разделена дел од материјата присутна во хетероген систем, што може да биде или едно соединение или мешавина. Позицијата на наизменична сила во циклус, измерена од претходната нулта вредност.
  • проток: Вкупен број на напојни линии на магнетното коло што минуваат низ пресек земен нормално на насоката на далноводите.
  • сила: Секоја причина способна да произведе или забрза движење, да се спротивстави на дислокацијата или да се утврди деформација на телото.
  • мерач на фреквенција: Тоа е електронски инструмент кој се користи за мерење на фреквенцијата на периодичен сигнал.
  • функција: Износ поврзан со други (и), така што секоја вредност доделена на нив одговара на една од таа вредност.
  • фузија: Премин на тело од цврста состојба во течност.


Видео: Снос домов в поселке "Речник" (Октомври 2021).