Физика

Речник - Н.


  • newутн: Единица на сила во меѓународниот систем (SI), еднаква на 105 дини.
  • неутрон: една од основните честички што ја сочинуваат материјата. Неговата маса е 1,675 x 10-27 кг, приближно 0,125% поголема од онаа на протонот. Нема електрично полнење. Тоа е составна честичка на сите јадра, освен онаа на обичниот водород.
  • јадрото: позитивно наполнета централна маса на атом околу кој се наоѓаат орбиталните електрони. Тој е составен од протони и неутрони и ја содржи скоро целата маса на атомот.
  • масовен број: збир на бројот на протони и неутрони содржани во јадрото на атомот. Атомите на истиот елемент може да имаат различни масивни броеви според изотопот за кој станува збор.


Видео: Потомственный речник Марков .часть 1 (Октомври 2021).