Физика

Речник - Н


  • хармоничен: Тоа има хармонија. Во врска со хармонијата. Конзистентен, усогласен, добро пропорционален, редовен, симетричен. Декоративни за додатоци звуци, кои се произведуваат во исто време како фундаментален звук.
  • Херц: единица усвоена од меѓународниот мерен систем за мерење на фреквенција. Вашиот симбол е Hz.
  • хетерогени: Која е различна по природа од другите компоненти на комплексот или конгломерацијата од која е дел; различно. Составен од различни составни делови за видови, квалитети или карактеристики.
  • хипербола: Крива со двојна рамнина, што е место на точките на рамнината, чија разлика во растојанијата до две фиксни точки на истата рамнина е константна.
  • хомогена: Која има иста природа, или е од ист вид како друг предмет. Идентични како целина. Се состои од делови или елементи од иста природа.
  • хоризонтална: Паралелно или во однос на хоризонтот. Ова го следи правецот на водите во мирување. Обично на вертикалата на местото на набудување. Линија паралелно со рамнината на хоризонтот.Видео: Потомственный речник Марков .часть 1 (Август 2021).