Физика

Речник - V


  • вакуум: Тоа не е зафатено од ништо; што не содржи ништо; Празен, фрлен. Простор во кој нема атмосферски притисок. Апсолутно или скоро апсолутно празнење, или надворешно трошење на воздухот или гас. Празниот простор што треба да постои помеѓу небесните тела.
  • испарување: Промена од течна во гасовита состојба.
  • брзинометар: уред кој ја мери моменталната брзина.
  • вертикална: нормално на рамнината на хоризонтот; што следи насока на водоводната линија.
  • вектор: Количина која за својата целосна спецификација бара количина, насока и насока; Најчесто се претставува со линиски сегмент чија должина ја означува големината на векторот и чија насока е означена со стрелка на едниот крај на сегментот.
  • волт: Единица на електричен потенцијал или електричен напон и електрична енергија; разлика во електричниот потенцијал помеѓу краевите на проводникот од 1 ом меѓународен отпор низ непроменлива струја од 1 меѓународен ампер.
  • волтметар: Инструмент со висока отпорност, кој се користи за мерење, во волти, на потенцијална разлика помеѓу две точки.


    Видео: Женски Речник (Јуни 2021).