Физика

Електричен отпор


Кога нанесувате напон U, во кој било спроводник електрична струја со интензитет јас. За повеќето проводници овие две количини се директно пропорционални, т.е. како што едното се зголемува така и со другата.

На овој начин:

Оваа константа се нарекува отпор електричен спроводник (R), што зависи од фактори како што се природата на материјалот. Кога оваа пропорционалност се одржува линеарно, го нарекуваме спроводникот оммиченимајќи ја својата вредност дадена од:

Да се ​​биде постојан, како што е наведено во 1-виот закон на Ом: За омични проводници, интензитетот на електричната струја е директно пропорционален со напонот (ДДП) што се применува на неговите терминали.

Електричниот отпор може да се карактеризира и како „тешкотија“ што се среќава при минување на електрична струја низ проводникот под одреден напон. Во СИ единицата усвоена за оваа големина е ом (О), именувана по германскиот физичар Георг Симон Ом.

Може да дефинирате и количина наречена електрична спроводливост. (Г), како леснотија што треба да помине струја низ проводникот под дадениот напон, односно е еднаква на инверзна на отпорот:

И нејзината единица, усвоена од СИ е сименс (С), каде: