Физика

Куломскиот закон


Овој закон, формулиран од Чарлс Аугустин Куломб, се однесува на силите на интеракција (привлечност и одбивност) помеѓу две точни електрични полнежи, односно со занемарлива големина и маса.
Потсетувајќи се дека, по принципот на привлекување и одбивност, се привлекуваат обвиненија со спротивни знаци и се одвраќаат еднакви знаци, но овие сили на интеракција имаат еднаков интензитет, без оглед на насоката во која укажува векторот.
Она што го наведува законот Кулом е тоа Интензитетот на електричната сила на интеракција помеѓу точките на товар е директно пропорционален со производот на модулите на секое оптоварување и обратно пропорционален со квадратот на растојанието меѓу нив.. Т.е:

Каде што равенката може да се изрази со еднаквост ако земеме предвид постојан к, што зависи од медиумот каде се наоѓаат товарите. Најчестата вредност на k се смета кога оваа интеракција се случува во вакуум, а нејзината вредност е еднаква на:

Тогаш можеме да ја напишеме равенката на Куломб како:

За да се утврди дали овие сили се привлечни или одбивни, се користи производот на нивните товари, т.е.