Физика

Енергија и количина на движење на тело


Да претпоставиме дека едно тело се движи со брзина с во врска со дадена референца. Како вкупна енергија Е на ова тело го даваат:

И количината на движење (линеарно интензитет) може да се добие со:

Треба да се нагласи дека:

Тело со нецелосна маса за одмор не може да достигне брзина на светлината во вакуум, бидејќи ако тоа го сториме с имаат тенденција да в, математичките изрази на енергија и линеарно движење ќе се стремат кон бесконечност, што е апсурдно.

Изразот што се однесува на вкупната енергија со количината на движење е даден од:

Да претпоставиме дека масата за одмор на честичка е ништовна, изразот погоре станува:

Значи честичка со м0= 0 се движи со брзина еднаква на в. Ова е случај на фотони, кои немаат маса за одмор. Сепак, линеарното интензитет на фотоните не е ништовно и, според тоа, може да се добие од равенката подолу:


Видео: Milenko 18 03 2016 Zemja (Октомври 2021).