Физика

Кружно движење


Униформно различно кружно движење

Кога тело, кое опишува кружна патека и претрпе промена во нејзината аголна брзина, тогаш ова тело има аголно забрзување (α).

Аголните форми на Единствено разновидните равенки на движење на кривина се добиваат кога се поделени со радиусот R на траекторијата кон која се движи телото.

Така:

МУВ MCUV
Линеарни количини Аголни количини

И, како резултат на забрзувањето се дава со векторскиот збир на тангенцијално забрзување и центрипетално забрзување:


Пример:

Кружен управувач со радиус 0,4 метри ротира од одмор со аголно забрзување еднакво на 2rad / s².

(а) Која ќе биде вашата аголна брзина по 10 секунди?

б) Кој ќе биде аголот опишан во ова време?

(в) Кој ќе биде векторот за забрзување?

(а) Според часовната функција на аголна брзина:

(б) Според функцијата на аголно поместување време:

(в) Според воспоставените тангенцијални и центрипетални забрзувања:


Видео: Хармонискиот осцилатор и рамномерното кружно движење (Август 2021).