Физика

Акустика формули


Акустиката е гранка на физиката поврзана со проучување на звукот.

Еве список со формули за оваа содржина.

Брзина на ширење на звук во гасовити медиуми
Брзина на пропагирање

Брзина на размножување во ист гас на различни температури

Акустичен опсег
Интервал помеѓу два звуци

Интензитет на звукот
Интензитет на звукот

Праг на звучна сензација (ASL)
Праг на болка (LSD)
Ниво на звук

Звучни цевки
Отворени цевки

Затворени цевки

Доплер ефект
Фреквенција под Доплер ефект


Видео: Урок 379. Эффект Доплера в акустике (Септември 2021).