Физика

Енергија


Потенцијална енергија

Потенцијалната енергија е енергија која може да се чува во физички систем и има можност да се претвори во кинетичка енергија.

Бидејќи телото ја губи потенцијалната енергија, таа добива кинетичка енергија или обратно.

Гравитациска потенцијална енергија

Тоа е енергија што одговара на работата што ја извршува Тежината.

Се добива кога ќе се земе предвид вертикално поместување на тело, кое потекнува од референтното ниво (почва, подот на просторијата,…).

Како што телото паѓа, станува побрзо, односно добива кинетичка енергија, а како што се намалува висината, ја губи и Потенцијалната гравитациска енергија.

Еластична потенцијална енергија

Тоа одговара на работата што ја прави Еластичната сила.

Бидејќи еластичната сила е променлива сила, вашата работа се пресметува со пресметување на областа на вашиот график, за што вели законот на Хуке:

Бидејќи областа на триаголник е дадена од:

Значи:Видео: Energija - Snage mi ponestaje - Audio 1998 (Октомври 2021).