Физика

Еквилибриумни услови на цврсто тело


За да биде цврсто тело во рамнотежа, покрај тоа што не се движи, ова тело не може да ротира. Затоа, треба да исполнете два услови:

  1. Резултатот од силите што се применуваат на неговиот центар на маса мора да биде ништовен (не се движи или се движи со постојана брзина).
  2. Резултатите од моментите на сила што се применуваат на телото мора да бидат ништовни (не ротираат или ротираат со постојана аголна брзина).

Имајќи ги исполнети двата услови, секое тело може да биде во рамнотежа, како ова пенкало:

Пример:

(1) Во циркус, акробат 65 кг е на униформа 1.2м брануваа, масата на брануваа е 10 кг. Растојанието помеѓу основата и акробатот е 1м. Друг член на циркус повлекува јаже прикачено на другиот крај на брануваа, што е оддалечено 10 см од основата. Каква сила треба да стори за да се донесе системот во рамнотежа.

Бидејќи брануваанот е униформа, неговиот центар на маса е токму во средината, кој се наоѓа на растојание од 0,5 m од основата. Значи, со оглед на секоја сила:

За втората состојба на рамнотежа: