Физика

Дифракција на бранови


Поаѓајќи од принципот Хјугенс, можеме да објасниме уште еден бран феномен, дифракција.

Феноменот наречен дифракција е свиткување претрпено од брановите зраци кога наидува на пречки за размножување.

Замислете ја ситуацијата кога еден бран се шири во медиум, сè додека пронајде пукнатина во преграда.

Овој феномен докажува дека генерализацијата дека брановите зраци се исправни не е во ред, бидејќи делот што ја погодува бариерата се рефлектира, додека зраците што стигнуваат до пукнатината поминуваат низ него, но не сите остануваат исправни.

Ако ова размножување се случи во права линија, зраците ќе останат исправни, а размножувањето по пукнатината ќе биде опсег ограничен со ширина на пукнатината. Сепак, постои отстапување во рабовите.

Ова отстапување е пропорционално со големината на пукнатината. За случајот кога оваа ширина е многу помала од брановата должина, расеаните бранови ќе бидат приближно кружни, без оглед на геометрискиот облик на брановите на инцидентот.


Видео: DIFRAKCIJA NA BRANOVI DIFRACTION (Октомври 2021).