Физика

Изобарна трансформација


Слично на изотермалната трансформација, кога има изобарна трансформација, притисокот е зачуван.

Согласно законот на Чарлс и Геј-Лусак, оваа трансформација може да се изрази со:

Каде:

V = волумен;

Т = апсолутна температура;

= постојана што зависи од притисокот, масата и природата на гасот.

Така, кога истиот гас ја менува температурата или волуменот, врската е валидна:

Пример:

Гас од 0,5 м³ волумен на температура од 20 ° C се загрева на температура од 70 ° С. Колку ќе зафати ако оваа трансформација се случи под постојан притисок?

Важно е да се запамети дека разгледуваната температура мора да биде апсолутна температура на бензинот (скала Келвин), така што првиот чекор за решавање на вежба е конверзија на термометриски скали:

Сеќавајќи се на тоа:

Значи:Видео: Fizika-2--žuta zbirka zadatak br. . - izotermna , izobarna , izohorna promjena stanja plina (Октомври 2021).