Физика

Физика во секојдневниот живот


Кога студирате физика, особено на училиште, поимот што обично постои е дека сè што научил навистина нема практична употреба.

Сепак, голем дел од она што се смета за идеализација на моделите има широка примена во секојдневниот живот, од физичките активности што ги извршуваме до софистицираната опрема што ја носиме, како што се мобилните телефони и часовниците.

За да знаете некои од овие апликации, посетете ги следниве врски:

Механика

Кинематика

Динамика

Статички и хидростатички

Универзална гравитација

Термологија

Термометрија

Калориметрија

Студија за гас

Термодинамика

Дилатација

Ентропија

Оптика

Светлосна рефлексија

Рефракција на светлината

Сферични леќи

Бран

МХС

Бранови

Акустика

Електромагнетизам

Електростатско

Електродинамика

Магнетно поле

Магнетна сила

Магнетна индукција

Модерна физика

Квантна механика (наскоро)

Релативност


Видео: Природно-математички факултет - Скопје (Август 2021).