Физика

1 Закон за термодинамика


Првиот закон на термодинамика го нарекуваме принцип на заштеда на енергија се применува на термодинамика, што овозможува да се предвиди однесувањето на системот за гас кога се подложува на термодинамичка трансформација.

Анализирајќи го принципот на зачувување на енергијата во контекст на термодинамиката:

Системот не може да создаде или троши енергија, туку само да ја складира или да ја пренесе во својата околина, како работа, или и двете во исто време, па кога ќе добие количина П. топлина, може да направи работа и да ја зголеми внатрешната енергија на системот ΔU, односно математички изразувајќи:

Да се ​​мерат сите единици во ouуле (Ј).

Знаејќи го овој закон, можеме да го набудуваме неговото однесување за секоја од презентираните количини:

Топлина Работа Внатрешна енергија П //ΔU
Прими Изведува Се зголемува >0
Дај во Прими Се намалува <0
не тргувај ниту реализира ниту прима не варира =0

Пример:

(1) При примање на количина на топлина Q = 50J, гас врши работа еднаква на 12J, знаејќи дека внатрешната енергија на системот пред да добие топлина е U = 100J, каква ќе биде оваа енергија по приемот?