Физика

Површна дилатација


Овој облик на дилатација се состои во случај кога постои линеарно проширување во две димензии.

Размислете, на пример, квадратни страни тоа се загрева температура , така што има зголемување во неговите димензии, но бидејќи има еднаква експанзија и за двата правци на парчето, таа останува квадратна, но има страни .

Можеме да утврдиме дека:

како и:

И во врска со секоја страна што можеме да ја користиме:

За да можеме да ги анализираме површините, можеме да го квадрираме целиот израз, добивајќи врска со неговите области:

Но, редоследот на големината на линеарниот коефициент на експанзија ) é , што кога квадрат станува од големина да се биде неизмерно помал од α. Како се менува температурата (Δθ) тешко надминува вредност од 10³ºC за цврсти државни тела, можеме да го разгледаме терминот α²Δθ² занемарлива во споредба со 2αΔθ, што ни овозможува да го игнорираме за време на пресметката, вака:

Но, со оглед на:

Каде β е коефициент на експанзија на површината на секој материјал, го имаме тоа:

Забележете дека оваа равенка е применлива за секоја геометриска површина, под услов областите да се добијат преку геометриските односи за секоја од нив, особено (кружни, правоаголни, трапезоидни, итн.).

Пример:

(1) ironелезно сечило има димензии 10m x 15m при нормална температура. Кога се загрева на 500ºC, која ќе биде областа на оваа површина? Дадена



Видео: Површна анализа со Гилески и Мр Ти'л ft. Jimmy (Август 2021).